ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A gitarozom.com számára kiemelt fontosságú cél [gitarozom.com] látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Szolgáltató elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A [gitarozom.com] a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

– 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól

– Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;

– Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@gitarozom.com

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A [gitarozom.com] vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az [gitarozom.com ] látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A [gitarozom.com] ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adatok;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen Nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos – A [gitarozom.com] által is érvényre juttatott – legfontosabb alapelvek

  • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
  • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.
  • Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
  • Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
  • A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
  • Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
  • Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.
  • Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik. Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.

Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések

Amikor látogatóink az [gitarozom.com ] oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor az [gitarozom.com ] által kínált szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anoním információk , melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

A [gitarozom.com] semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat , amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem A [gitarozom.com] rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat.

Amennyiben a [gitarozom.com ] egyes oldalain regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezően kért adatokat azonban olyan általánosított formában kérjük látogatóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.

Amennyiben a [gitarozom.com ] egyes szolgáltatásait és oldalait az [gitarozom.com] a vele üzleti kapcsolatban álló cégekkel állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a [gitarozom.com] felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során a [gitarozom.com] üzemeltető partnere – a [gitarozom.com] nevében és képviseletében eljárva a [gitarozom.com] javára – gyűjti a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is. Amikor a [gitarozom.com ] valamely tartalompartnerével közös (co-branded) szolgáltatást tart fent, a személyes adatok felhasználási joga közös, de a jelen Szabályzatban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is érvényesek. A fentiekben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás során egyértelműen feltüntetésre kerül az adatkezelő személye.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához azonban olykor szükség van arra, hogy látogatóink bizonyos személyes adatait harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából – átadjuk. Amennyiben szolgáltatási oldalainkon például online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti szolgáltató felé, de a hitelkártya számot nem őrizzük meg. Ha a [gitarozom.com ] oldalain olyan vásárlásra kerül sor, melynek eredményeként a megvásárolt terméket el kell juttatni a vásárló számára, a kiszállítást végző – a szolgáltatás kezdőoldalán feltüntetett – partnervállalat számára átadjuk a szállítandó terméket, annak árát, a címzett nevét és postai címét, de a csomagszállító partnerünk ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra. Az adattovábbításhoz való hozzájárulás nélkül nincsen lehetőség a személyes adatok ilyenfajta kezelésére.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a [gitarozom.com] – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

A személyes adatok változtatása, törlése 

A [gitarozom.com] a [gitarozom.com ] szerkesztőségén keresztül biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek az ügyfeleink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek. A személyes adatok változásáról ügyfeleink értesítést küldhetnek a [gitarozom.com] Ügyfélszolgálatára: info@gitarozom.com

Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat (pl. hitelkártyaszámot) kell az ügyfeleinknek online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez, az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát (SSL-alapú csatlakozást) biztosítunk.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat biztonsági kérdésekkel felelős munkatársának az alábbi címen: info@gitarozom.com

A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások – Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok

A [gitarozom.com ] szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes, adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, prepaid kártya száma stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség.Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Előfordulhat olykor, hogy a [gitarozom.com ] oldalain más cégek, az általuk nyújtott kommunikációs (pl. reklámszervező) szolgáltatáshoz kapcsolódóan személyes jellegű adatokat gyűjtenek a látogatókról saját szolgáltatásaik minőségének javítása céljából. Az ilyen esetekben bárkinek ugyanúgy megvan a lehetősége arra, hogy megakadályozza az ilyen kérések kielégítését, mint ahogy azt az [gitarozom.com ] által nyújtott szolgáltatások esetében is megteheti.Naplóállományok elemzése során.

A webes szolgáltatások során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt- a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók “mozgásának” elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

Linkek

A [gitarozom.com ] oldalain rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ezen más honlapok tartalmáért és eljárásmódjáért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Jelen Szabályzat csak a [gitarozom.com ] szolgáltatásegyüttesbe tartozó oldalakra érvényes.

Közösségi fórumok

A közösségi kommunikációs szolgáltatások – társalgószobák (chat-ek), fórumok és üzenőtáblák – igénybe vételéhez regisztráció szükséges. Az [forum.gitarozom.com] Fórumra történő regisztráció során biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a regisztrációt végző személy eldönthesse, nyilvánosságra kívánja-e hozni az általa megadott e-mail címet vagy sem. Amennyiben ezt nem kéri, akkor a Fórumos adatlapján nem tesszük közzé ezt az információt.

Előfordul, hogy az [gitarozom.com ] lehetőségeket kínál a látogatók számára, hogy a felkínált lehetőségekből válogatva testre szabhassák a szolgáltatás tartalmát és formáját. Ilyen esetekben rögzítenünk kell a látogatók válogatási szempontjait, konkrét választásait, hogy a kívánt tartalommal és formában jelenítsük meg a személyre szabott oldalakat. Az ügyfelek választásait – előre kialakított profilcsoportokba rendezve – magasabb elemzési szintekre összegezve feldolgozzuk, elemezzük, hogy a szolgáltatási lehetőségeinken folyamatosan javíthassunk. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, az oldalra történő belépéssel egyben a szükséges tájékoztató szöveg tudomásulvételét követően azt is jelzi, hogy a személyes beállításainak elemzését tudomásul veszi. Amennyiben a tájékoztatásunk alapján nem szeretné, hogy személyes választásai ilyen módon fel legyenek dolgozva, kérjük, ne vegye igénybe ezt a szolgáltatást!

Online kérdőíves vizsgálatok

Időről-időre megjelentetünk olyan kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes. Az önkéntes jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól csak abban az esetben kérünk személyes címzési adatokat (személynév, postacím), ha a kérdőívek kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó nyeremény esetén). A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy szolgáltatásaink színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük ügyfeleink véleményét (ezért kérünk olyan demográfiai adatokat is, melyek alapján ügyfeleink semmiféleképpen nem azonosíthatóak személyesen).

Gyerekek személyes adatainak kezelése

Bár a [gitarozom.com ] jelenleg nem kínál kifejezetten 13 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 13 éves aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 13 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni). Nem vállalunk felelősséget olyan 13 éven aluli személyek adatainak kezeléséért, mely tudtunkon kívül adja meg azt nekünk.

Speciális ajánlatok küldése

Regisztrált ügyfeleink számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldhetünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, a regisztrációjuk megszüntetésével lemondhatják azokat.

Értesítés szolgáltatások tartalmának változásáról

Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk ügyfeleink számra, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük, az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, látogatói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal a [gitarozom.com ] vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe.

 Webáruház

A weboldalon található webáruházon keresztül történő megrendelésed feladásával kifejezetten hozzájárulásodat adod nekünk, illetve a velünk partnerként együttműködő, a csomagküldést végző személy(ek)nek, vagy szervezet(ek)nek, hogy a megrendelés során megadott adataidat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak figyelembevételével kezeljük és kizárólag a megrendelt termékek postázása céljából felhasználjuk.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás, e-mail cím megváltoztatása, profil törlése

Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez az [gitarozom.com]azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az [gitarozom.com ] kérheti, hogy a felhasználó

* a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást

* vagy azt, hogy küldje el a [gitarozom.com ] részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát

* vagy személyazonosságát egyéb, a [gitarozom.com ] által elfogadott módon bizonyítsa

Felhasználási feltételek

A felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat valótlan adatokat, képeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényállításokat, bűncselekményre való felbujtást, illetve nem valósíthat meg semmilyen bűncselekményt.

A felhasználó nem tölthet fel továbbá olyan adatokat, amelyek mások személyhez fűződő jogát sértenék, nem tüntethet fel valós tényeket hamis színben. Az oldal üzemeltetői kizárhatják azokat a felhasználókat, akik üzleti céllal, illetve a többi tagot zaklatva használják a rendszert.

Az oldal üzemeltetői bármikor indoklás nélkül megváltoztathatják vagy eltávolíthatják a felhasználó által feltöltött bármely adatot, legyen az akár személyre vonatkozó adat, kép, vagy üzenet.

Az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget azért, ha harmadik személy jogosulatlanul megszerzi a regisztrált felhasználók nem publikus adatait.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljes körű használatához megfelelően beállított böngésző program és alkalmazások szükségesek (pl. java kliens vagy flash player). Ezek használatáért az oldal üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Az oldal üzemeltetői promóciós tevékenységhez, statisztikai tevékenységhez vagy egyéb tetszőleges célból felhasználhatják a felhasználók adatait, ebbe beletartozik pl. heti egy hírlevél kiküldése is. A felhasználók kapcsolódási adatai a szerveren naplózásra kerülnek.

A felhasználónak tilos: 

A [gitarozom.com ] -ra való hivatkozás során úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

Az [gitarozom.com ] -szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az [gitarozom.com ] -szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;

A [gitarozom.com ] számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);

Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

Az [gitarozom.com ] -szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

Megszerzett anyagok publikálása;

Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek – egy bejegyzés meghagyása mellett – törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.

Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az [gitarozom.com ] támogatja vagy hagyta jóvá;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

A felhasználó a gitarozom.com és partnerei weboldalak használatával és a regisztrációjával a fentebbieket elfogadja, betartja és másokkal is betartatja.

Szavatosság 

Az oldalon elérhető mindennemű tartalom, szolgáltatás és software önmagában szavatosság, jótállás és felelősség vállalás nélkül áll az Ön rendelkezésére. A weboldalon tévesen szereplő információkból eredő károkért a [gitarozom.com]nem vállal felelősséget. A helytelennek vélt tartalomról kérjük, hogy tájékoztasson a megadott elérhetőségeken. Ennek alapján az eset felülvizsgálatra kerül. Téves tájékoztatás esetén a helyreigazítást haladéktalanul megtesszük.

Az [gitarozom.com]az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra csak a szerződésnek minősülő dokumentumokban foglaltakat tekinti kötelező érvényűnek, melyeket a weboldalon található információk nem befolyásolhatnak. A [gitarozom.com]nem garantálja, hogy termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó leírások teljes körűek, nem elavultak és pontosak. A tartalmak frissítéséért és pontosításáért az [gitarozom.com]nem vállal kötelezettséget.

A [gitarozom.com]fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a weboldal tartalmát (elérhetőségek, termékek árai, szolgáltatások, leírások, stb.) bármikor módosíthassa.

Szerzői jogvédelem

Azzal, hogy belép a [gitarozom.com ] weboldal bármelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója weboldalunknak.

A [gitarozom.com ] oldalon közzétett információk és adatok a [gitarozom.com]szellemi tulajdonát képezik. Ezen tartalmak kizárólag a [gitarozom.com] beleegyezésével és a forrás megjelölésével, változatlan formában kerülhetnek csak felhasználásra minden online és offline felületre és fórumra vonatkozóan.

A [gitarozom.com]fenntart magának minden, a lap bármely részének (kivéve termékleírások, termék fotók) bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A [gitarozom.com]előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (kivéve termékleírások, termékképek felhasználása) feldolgozása, másolása, vagy átfogalmazás után történő felhasználása, valamint értékesítése továbbadása. Ezen szabályok különös tekintettel arra, hogy a fentiek sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes, vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem segítheti elő.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy honlapunk kialakítása és elrendezése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint külön védelem alatt áll, az sem részben sem egészében nem másolható le. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után!

A [gitarozom.com]követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Külső szolgáltatók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés a Stripe, Paylike, OTP SimplePay, Barion vagy a Paypal rendszerén keresztül történik.

SimplePay OTP Mobil Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.

Adószám: 24386106-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

Barion Payment Inc. – Budapest, Infopark stny. 1, 1117 – Tel: (06 1) 464 7099 Email: info@barion.hu

Paypal Inc.

Cím: 2211 N. First St., San Jose, CA 95131, USA, honlap: paypal.com

Stripe 

https://stripe.com/ – 32 Kelly Street Dublin 2. Billing. Conor Byrne 32 Kelly Street Dublin 2. D02 AF30 Ireland.

Paylike

P.O. Pedersens Vej 8200 Aarhus, Denmark

https://paylike.io/
+44 1403 540174

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

Külső szolgáltatók

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Active Campaign

222 S. Riverside Plz, Suite 810, Chicago IL 60606

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás.

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás.

Szerver, tárhely

CloudWays.com52, Springvale Pope Pius XII Street MST2653 Mosta, Northern Region, Maltahttp://www.cloudways.com/ – +44 330 001 0338

Rackforest.huBudapest, Victor Hugo u. 18-22, 113206 70 362 4785 – info@rackforest.com